Veřejná zeleň

Veřejná zeleň je souhrn všech volně rostoucích a veřejně přístupných zelených rostlin. Jedná se o důležitý architektonický a krajinný prvek s velmi významnými ekologickými funkcemi. Doplňkem veřejné zeleně je zeleň neveřejná respektive privátní či soukromá.

Extravilán
Mimo zastavěný prostor vesnic, obcí, městysů a měst se v extravilánu jedná obvykle o rozsáhlé plochy lesů, hájů, zahrad, sadů, luk, mokřadů, polí i volně rostoucí solitérní nebo hospodářsky nevyužívané zeleně. Tento typ zeleně má kromě svých primárních hospodářských a ekologických funkcí také výrazné funkce rekreační, zdravotní, krajinotvorné, půdoochranné, vodohospodářské, estické i okrasné.

Intravilán
Uvnitř zastavěných ploch všech lidských sídel se k výše uvedeným funkcím přidružují i další posílené funkce zdravotní, rekreační a estetické. Každá zeleň má kromě svých základních funkcí také vliv na čistotu ovzduší a mikroklima, neboť snižuje prašnost a zvyšuje vlhkost vzduchu. Dále působí také jako tlumič nadměrného hluku, snižuje přílišnou hlučnost, která je uvnitř lidských sídel nejčastěji způsobena různými dopravními a mechanizačními prostředky.

Formy
Veřejná zeleň v intravilánu obcí může mít mnoho různých podob. Může se jednat o parky, zahrady, sady, lesoparky, aleje, stromořadí, trávníky, záhony, květinové mísy. Zeleň může být upravena podle pravidel sadovnické tvorby, nebo může tvořit souvislé porosty či menší skupiny rostlin, může se jednat i o rozptýlenou a solitérní zeleň (například solitérně rostoucí keře a stromy, zelené pásy podél cest, květinové koše a mísy apod.).

Funkce veřejné zeleně
zlepšení kvality vzduchu (zejména ve městech) vázání oxidu uhličitého, produkce kyslíku
zachytávání prachu, smogu, …

částečně i absorpce hluku
zastínění
estetická funkce
korekce teplotních výkyvů (viz městské tepelné ostrovy)

Údržba zeleně
Každá zeleň potřebuje svoji periodickou a pravidelnou údržbu, která je dána především biologickou podstatou života rostlin. Uplatňuji se zde výrazné sezónní vlivy (kupříkladu: na jaře se musí více kosit trávníky, udržovat záhony a květinové mísy, na podzim je obvykle nutné hrabat spadané listí, na jaře pak prořezávat stromy a keře atd. apod.).